2 ബെഡ് സ്പേസ് ഒഴിവുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിൽ എല്ലാവരും മലയാളികൾ ആണ്.(only for Kerala) | Qatar Living Properties
Qatar Living

Properties, For Rent, Residential, Shared Accommodation

2 ബെഡ് സ്പേസ് ഒഴിവുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിൽ എല്ലാവരും മലയാളികൾ ആണ്.(only for Kerala)

Updated 10 months ago
700
QAR
٧٠٠
ر ق
Deposit:None
Commission:None

Call Now

WhatsApp Now